Regulamin

REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy kroplazdrowia.com.pl

 

 1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące warunków oraz zasad sprzedaży, a także korzystanie ze sklepu internetowego kroplazdrowia.com.pl, stanowiącego własność firmy Marmed Health Care Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem: 0000283755, NIP: 7382060469, REGON: 120506382.
 2. Celem umożliwienia bezpośredniego kontaktu z Klientem, Sprzedawca uruchomił infolinię pod numerem: 695 120 391 działającą w Dni Robocze w godz. 8:00-16:00. Kontakt z właścicielem Sklepu Internetowego jest możliwy również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@marmedhc.pl oraz pod numerem telefonu: 695 120 391.

 

§1

SŁOWNICZEK

 1. Sprzedawca – Właściciel Sklepu Internetowego kroplazdrowia.com.pl, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu.
 2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.
 3. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep internetowy – Sklep Internetowy kroplazdrowia.com.pl dostępny pod domeną http://kroplazdrowia.com.pl.
 6. Strona internetowa – strona, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep,
 7. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedającym, dokonująca dostawy Towaru.
 10. Towar – produkt umieszczony w Sklepie internetowym Sprzedawcy, mogący być przedmiotem Sprzedaży.
 11. Sprzedaż – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Rejestracja – utworzenie Konta Klienta poprzez podanie wymaganych w formularzu danych.
 13. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, sprawdzanie swojego ostatniego zamówienia, zarządzanie adresami, płatności i dostawy, a także zmianę hasła, edytowaniedanych osobowych.
 14. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 15. Nazwa użytkownika – adres poczty elektronicznej Klienta, podany przez niego podczas Rejestracji, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym oraz do późniejszego logowania się do Konta Klienta.
 16. Cookies – pliki, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta,dzięki którym Klient nie musi na każdej stronie wpisywać adresu e-mail i hasła. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.
 17. Biuro Sprzedawcy – biuro znajdujące się w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9.0 lub Google Chrome 4.0 lub Mozilla Firefox 4.0 lub Opera 11.0 lub Safari 4.0 lub nowszych, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1280×720 pikseli.
 2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego oraz Strony Internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, a w szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§3

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na udostępnieniu Klientowi korzystania ze Sklepu kroplazdrowia.com.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w momencie złożenia zamówienia przez Klienta i zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  2. podane przeze mnie dane osobowe są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  4. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
 5. Zamówienia Towarów można składać po dokonaniu Rejestracji oraz bez Rejestracji po podaniu następujących danych osobowych:
  1. Imienia i Nazwiska lub Nazwy Firmy
  2. Adresu zamieszkania lub Adresu Siedziby
  3. Adresu e-mail
  4. Numeru telefonu
 6. Klient, który dokonał Rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając Nazwę Użytkownika i Hasło.
 7. Klient, który złożył zamówienie bez Rejestracji rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, a w szczególności możliwości sprawdzania swojego ostatniego zamówienia, zarządzania adresami płatności i dostawy, a także zmiany hasła i edytowania danych osobowych.
 8. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

§4

REJESTRACJA

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. W wyniku Rejestracji dla Klienta tworzone jest Konto Klienta.
 2. Klient w celu Rejestracji wypełnia formularz rejestracyjny, na który składają się: Nazwa Użytkownika i Hasło.
 3. W trakcie dokonywania rejestracji, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

§5

ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o Towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Do zawarcia Sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 6. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 4-9.
 4. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Strony Internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 12:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 7 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
  1. zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany,
  2. dopełnienia obowiązków, o których mowa w §3 ust. 5 niniejszego Regulaminu – w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,
  3. wybrania Towarów spośród prezentowanych na Stronie Sklepu,
  4. dodania Towarów do koszyka,
  5. wyboru ilości Towarów,
  6. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  7. kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”.
 6. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 7 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia przez Sprzedawcę akceptacji,
  2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – wtedy nie dochodzi do zawarcia umowy,
  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
 7. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w § 5 ust. 7 mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
 8. Kontroferta, o której mowa w § 5 ust. 7 wiąże Sprzedawcę w terminie 7 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (7 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

§6

PŁATNOŚĆ I CENA

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Internetowej Sklepu kroplazdrowia.com.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia nastąpi po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Transferuj.pl, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, (realizacja zamówienia nastąpi po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Transferuj.pl o dokonaniu płatności przez Klienta),
  3. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności elektronicznej PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (realizacja zamówienia nastąpi po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta),
  4. gotówka za pobraniem – płatność następuje przy odbiorze Towaru (realizacja zamówienia i jego wysyłka nastąpi po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
  5. gotówka przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Biurze Sprzedawcy).
 3. Dane do przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy to: Raiffeisen Bank, 40 1750 0012 0000 0000 3883 8377.
 4. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni, jeżeli wybrał formę przedpłaty. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy 14 dniowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§7

DOSTAWA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wynosi 7 Dni Roboczych, z zastrzeżeniem §6 ust. 2.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas Rejestracji, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF.
 6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem wskazanym jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§8

RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za wady fizyczne i prawne Towaru (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przesłane na adres e-mai: biuro@marmedhc.pl bądź w formie pisemnej na adres Biura Sprzedawcy.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§10

REKLAMACJA

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, a także w formie e-mailowej na adres: biuro@marmedhc.pl oraz telefonicznej pod numerem: 695 120 391.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji. Warunkiem jest dostarczenie towaru Sprzedawcy.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
 5. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.